Home > Казуси > Страната на произход и производителят на хранителни продукти не съвпадат

Страната на произход и производителят на хранителни продукти не съвпадат

Запитване от читател на медия

Ако сте разгледали по-детайлно етикетите и опаковките на предварително опаковани месни продукти, трябва да ви е направило впечатление, че понякога има посочени едновременно страна на произход и производител, които не съвпадат. Това може да породи у Вас съмнения относно верността на информацията за произхода на продукта.  

Този въпрос е задал и читател на в. „Черноморски фар“, а медията се обърна към Ние, потребителите с молба за експертни разяснения.  


Редно ли е това или има нарушение?

Когато говорим за предварително опаковани месни продукти, за страна на техния произход се счита държавата, в която са получени от отгледани на същото място живи животни. Т.е., ако върху свинския бут пише: „Произход: Испания“, то продуктът е от отхранени в тази страна чифтокопитни от въпросния вид. 

Това гласят разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите, където е разписано и че страната на произход/производителят задължително трябва да бъдат посочени върху етикетите или опаковките на продуктите.  

Наличието на информация: „Произведено за…“, която се разминава с посочената страна на произход, не следва да ни притеснява като потребители, тъй като тя не представлява обозначение на страната на произход, а съдържа данни за името, търговското наименование и адреса на стопанския субект в хранителната промишленост, под чието име или търговско наименование храната се предлага на пазара.

Какво казва потребителското законодателство?

Съгласно Закона за защита на потребителите, производител е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока, за да я пусне на пазара, или пък се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката и или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак. Това означава, че е законосъобразно на етикета или върху опаковката на произведен в чужда държава месен продукт, който се продава в дадена търговска верига, за производител да е посочена тази верига, дори продуктът да е произведен за нея от друга фирма. 

Задължение обаче е на въпросната верига да осигури точността на информацията за продукта в съответствие с приложимото европейско законодателство и с изискванията на съответните национални разпоредби. Тя няма право да я променя, ако това би заблудило крайния потребител, намалило възможностите му да направи информиран избор или нивото на защитата му. Нейна е и отговорността за всякакви промени, които евентуално бъдат внасени в информацията за хранителния продукт.  

Към кого да се обърнат потребителите?

Независимо от строгите законови изисквания, при съмнение относно верността на предоставяната информация за произход и производител потребителите могат да сезират Българската агенция за безопасност на храните, за да проследи, вкл. при необходимост със съдействието на митниците, веригата за доставки и да извърши необходимите документални проверки. При установяване на разминаване на реалната и обознначената информация за продукта БАБХ може да сезира Комисията за защита на потребителите да разгледа случая за евентуално наличие на нелоялна търговска практика.  

А знаете ли, че…? 

Производството на един продукт може да включва участието на повече от една страна. Тогава се счита, че произхождат от страната, в която са претърпели последната си съществена, икономически обоснована обработка или преработка в оборудвано за тази цел предприятие и довела до производството на нов продукт или която представлява важен стадий за производството. 

Но ако се установи или има достатъчно данни да се предполага, че целта на обработката или преработката е била единствено да се заобиколят разпоредби, прилагани в Общността за стоки от определени страни, тя не придава на получените стоки произход от страната, където е била извършена.

Към публикацията във в. „Черноморски фар“: https://bit.ly/3UT7IfE

Leave a Reply