Home > Прессъобщения > Засегнатите от неравноправните клаузи на фирмите за бързи кредити могат да се възползват от съдебната практика

Засегнатите от неравноправните клаузи на фирмите за бързи кредити могат да се възползват от съдебната практика

„Независимо от неефективната работа на КЗП и наличието на редица прогласени от съда за нищожни клаузи в общите условия на фирми за бързи кредити, засегнатите потребители могат да заведат индивидуално дело, като се позоват на съществуващата съдебна практика. В това дело няма да е необходимо отново да доказват неравноправността на клаузата, а само личните си щети от нейното действие“.

Това обясни основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова във връзка с изнесената вчера в Подкомисията за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите тревожна информация за липсата на защита на потребителите в сектора.

По време на заседанието с участието на ръководството на КЗП, омбудсмана проф. Диана Ковачева, Мая Манолова, народни представители, граждани и представители на медии, стана ясно, че 90% от проверените фирми за бързи кредити нарушават Закона за защита на потребителите и Закона за потребителския кредит, като в своята дейност прилагат нелоялни търговски практики и неравноправни клаузи.


Същевременно тези нарушения продължават да бъдат актуални, тъй като неравноправните клаузи остават в общите условия на дружествата, а за установените нелоялни практики контролният орган е наложил санкции, които съставляват 0,015% от общия обем на дадените на годишна база заеми.
Освен това, в продължение на повече от година единственият контролен орган в сектора – КЗП, не е завел нито един колективен иск в съда за прогласяването на уговорките в ущърб на потребителите за нищожни, въпреки че законът предвижда това като следваща стъпка в 14-дневен срок след неизпълнение на предписанията за тяхното отстраняване.

Обобщението и анализа на постъпилите в институцията на омбудсмана жалби от граждани отпраща към следните прилагани от фирмите за бързи кредити неравноправни клаузи:
✅ прекомерни лихви и такси
✅ непредоставяне на достатъчна, точна и своевременна преддоговорна информация за вземане на информирано решение за сключване на договор за кредит или на анекс към такъв договор
✅ предоставяне за подпис на непопълнени в цялост бланки за договор и малък размер на шрифта (забранено от закона)
✅ липса на задълбочени проверки относно кредитоспособността на клиента (задължително по закон) и така се стига до потребител с 9 бързи кредита, които не може да обслужва
✅ липса на информация при прехвърляне на вземания по договор за кредит
✅ начисляване на недължими лихви и прекомерни обезщетения при предсрочно погасяване на кредита
✅ непредоставяне на справка за оставащите суми по дълга
✅ използване на неправомерни методи за събиране на дълга и психологически натиск

Проучването на обмудсмана на съдебната практика сочи, че много от идентифицираните от нейния екип и посочени в доклада на КЗП неравноправни клаузи са прогласени от съда за нищожни в рамките на индивидуално заведени от засегнати граждани дела, но продължават да фигурират в общите условия на дружествата.

Така например, това са уговорките за такса „разходи“ или за експресно разглеждане на документи. За недействителна е определена от съда и клаузата, с която се претендира неустойка за непредоставяне на поръчител в определения срок или на банкова гаранция, което е много честа практика.

„Въпреки че съдебният контрол е факт и е налице, от анализа на съдебната практика става ясно, че небанковите финансови институции продължават да предлагат договори за кредит със същите неравноправни клаузи, които са отменени в индивидуалния договор на човека, но в общите условия остават. И тук е мястото за контрол от страна на КЗП, който на практика липсва“, заяви омбудсмана проф. Диана Ковачева.

Leave a Reply